Algemene Huurvoorwaarden van Wijbenga inzake stalling in Ginnum / Blije.

-De prijs wordt vastgesteld aan de hand van de totale lengte en breedte van het gestalde, inclusief de dissel. Opgegeven maten worden gecontroleerd. Bij afwijking geldt de door Wijbenga gemeten maat.

-Voor campers, caravans, boten, vouwwagens en overige objecten op wielen gelden verschillende tarieven.

-Voor het ophalen/brengen geldt: Voor meerdere malen (maximaal 4 x)  halen en brengen berekenen wij geen toeslag.

-Wijbenga behoudt zich het recht voor de prijs jaarlijks aan te passen aan het prijsindexcijfer van het CBS.

-Voordat het te stallen object wordt geplaatst dient u gasflessen en alle  brandgevaarlijke materialen uit de camper cq caravan te verwijderen.

-De stallingovereenkomst wordt, indien niet anders overeengekomen, aangegaan voor de periode van 1 jaar.

-Wanneer u het te stallen object komt halen of brengen, dan graag 2 werkdagen van te voren  telefonisch bericht.

-Stalling geschiedt geheel op eigen risico.

-Het gestalde dient naar behoren verzekerd te zijn. De huurder is verplicht zijn gestalde object tegen brand en andere schaden te verzekeren, waaronder begrepen de tot zijn uitrusting behorende daaraan of daarop gemonteerde onderdelen, als mede de inventarisstukken. Hieronder is begrepen brand- of welke andere schade dan ook, als mede beschadiging van het gestalde object. De verzekering dient te worden aangegaan voor schade ontstaan door een van buiten komend onheil, door brand, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, door kwaadwillendheid en door diefstal en vermissing.

-De stallingovereenkomst kan wederzijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Wanneer er geen expliciete opzegging plaats vindt, wordt de stallingovereenkomst stilzwijgend verlengd voor de overeengekomen stallingperiode.

-Wanneer de stallingovereenkomst door de eigenaar van het te stallen object voor de afloop van het stallingjaar wordt opgezegd, wordt het teveel gefactureerde bedrag niet gerestitueerd.

-Door het ondertekenen van het contract en/of betaling van de factuur komt tussen Wijbenga en de eigenaar van het te stallen object een stallingovereenkomst tot stand. De huurder verklaart hiermee tevens akkoord te gaan met de stallingvoorwaarden.